REGULAMIN OPERATORA bliskoSMS.pl

§1. DEFINICJE
1. Operator – Serwison sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cynamonowej 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000311571, kapitał zakładowy 50 000 PLN opłacony w całości., NIP 522-289-68-09, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 10060.
2. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres i warunki świadczenia Usługi.
3. Serwis – serwis internetowy działający w domenie bliskoSMS.pl (wraz z subdomenami), udzielający odpowiedzi na zadawane przez Użytkowników pytania.
4. Usługa – znalezienie, przesortowanie i prezentacja Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie.
5. Użytkownik – osoba, która korzysta z serwisu.

§ 2. PRZEDMIOT USŁUGI
1. Operator w ramach świadczonych Usług w serwisie bliskoSMS.pl umożliwia zadanie zapytania dotyczącego szukanej usługi lub przedmiotu. Serwis udziela odpowiedzi z uwzględnieniem najbliżej zlokalizowanych usług lub przedmiotów względem podanej przez Użytkownika lokalizacji.
2. Zadawane pytanie ma sformalizowaną składnię i tylko tak sformułowane pytanie przesyłane w wiadomości SMS jest przedmiotem świadczenia usługi tj:
gdzie szukany obiekt blisko adres z uwzględnieniem numeru domu
- słowo „gdzie” musi występować jako pierwsze
- słowo „blisko” musi rozdzielać szukany obiekt od adresu.
Przykład: gdzie wulkanizacja blisko ul nowy swiat 1 Warszawa
Wielkość liter nie ma znaczenia, Użytkownik nie powinien stosować polskich znaków dziaktrycznych (nie są one rówież przesyłane w odpowiedzi).
Wiadomość powinna zostać wysłana na numer 70906.
3. Serwis wyszukuje odpowiedzi z dostępnych w Internecie baz danych, serwisów i z zasobów własnych Operatora.
4. Serwis sortuje otrzymane informacje i prezentuje je Użytkownikowi w kolejności od jak najbliższego od wskazanej lokalizacji.
5. W odpowiedzi Użytkownik na jednego wysłanego SMS-a otrzymuje 1 SMS-a z odpowiedziami zawierającymi 2 do 3 obiektów.
6. Jeżeli Użytkonik chce otrzymać więcej kolejnych obiektów odpowiadających przysłanemu pytaniu, ponawia je (wysyła następnego SMS-a o tej samej treści). Za każdym razem system odpowie kolejnymi obiektami spełniającymi te kryteria. Operację Użytkownik może powtarzać aż do otrzymania w wiadomości słowa „koniec”, co oznacza, że nie ma więcej obiektów związanych z pytaniem. W takiej sytuacji przesłanie kolejny raz tego samego pytania spowoduje, że system zacznie udzielać odpowiedzi od początku.
7. Operator dokłada wszelkich starań aby prezentowane wyniki były możliwie jak najbardziej aktualne.
8. Koszt wysłania SMS-a z zapytaniem to kwota 0,62 zł brutto.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło wskutek siły wyższej, działania lub zaniechania osoby trzeciej, za która Operator nie ponosi odpowiedzialności, działania lub zaniechania Użytkownika lub osoby, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie składni zapytania wykonaną przez Użytkownika.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia przesłanych danych, w szczególności za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez podmiot, który znalazł się w przesłanej odpowiedzi.

§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUGI
1. Operator zobowiązuje sie świadczyć Użytkownikowi Usługę zgodnie z obowiązującą Ofertą, bez dodatkowych opłat.
2. Operator może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usługi lub zmienić warunki jej świadczenia, na okres nie dłuższy niż 48 godzin, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usługi oraz w przypadku awarii systemu, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, bądź konieczności zachowania ochrony integralności Systemu Operatora.

§5. ROZLICZENIA
1. Opłata wniesiona poprzez wysłanie wiadomości SMS umożliwia otrzymanie z systemu Operatora odpowiedzi składającej się z 1 wiadomości SMS zawierającej 2 lub 3 odpowiedzi na zadane pytanie z uwzględniem:
a. adresu szukanego obiektu
b. numeru telefonu
c. opcjonalnie, odległości od podanej przez Użytkownika lokalizacji do obiektu, pod warunkiem przesłania w pytaniu pełnego adresu (z numerem domu).
3. Użytkownik fakturę VAT za wartość wysłanych SMS-ów otrzyma od swojego Operatora telekomunikacyjnego.

§ 6. SERWIS I REKLAMACJE
1. Operator jest odpowiedzialny za realizacje postępowania reklamacyjnego i Obsługi serwisowej w zakresie Usługi.
2. Użytkownik wszelkie uwagi dotyczące działania Usługi i reklamacje powinien przesłać na adres email podany na stronie bliskoSMS.pl w zakładce „Kontakt” lub na stronie głównej serwisu.
3. Operator zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia przyczyn wadliwego działania Usług niezwłocznie, jednak nie później niż do 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia. Wadliwe działanie Usług usuwane będzie w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych Operatora.
4. Użytkownik, w przypadku gdy nie zgadza się z rozliczeniem usługi, nie otrzymał odpowiedzi systemu lub otrzymał odpowiedź nieadekwatną do zadanego pytania, powiadamia o tym Operatora emailem podajac następujące informacje:
a. numer telefonu z którego została wysłana wiadomość.
b. datę i godzinę wysłania
c. treść pytania
d. odpowiedź systemu i jej kod (jeżeli odpowiedź została do Użytkownika doręczona).
5. Operator natychmiast po otrzymaniu emaila od Użytkownika, ale nie później niż do 3 dni roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia, odpowie na nie Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik słusznie zgłosił reklamację, Operator uzna reklamacje i zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę za SMS. W takim wypadku zawiadamiając Użytkownika o wyniku rozpoatrzenia reklamacji, zwróci się do niego zprośbą o podanie nr konta do dokonania zwrotu.
6. W przypadku, gdy Operator nie uzna reklamacji, prześle Użytkownikowi mailem zwrotnym podstawy takiej decyzji.
7. Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na zgłaszana reklamację, w przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się z udzieloną mu odpowiedzią, w czasie do 7 dni powinien przesłać Operatorowi informacje o tym wraz z uzasadnieniem. Operator w czasie do 7 dni odniesie się do zgłaszanych mu uwag i odpowie na nie Użytkownikowii.
8. Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi do wartości zapłaconej przez Użytkownika kwoty za wykonanie Usługi.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prywatność i poufność
1.1 Podane przez Użytkownika dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ochronę tajemnicy korespondencji zgodnie z przepisami prawa Telekomunikacyjnego, oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zamieszczoną na stronie www.bliskoSMS.pl oraz deklaracjami Użytkownika.

2. Zmiany Regulaminu
2.1 Operator może zmienić Regulamin i zakres realizowanych Usług.
2.2 Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Operatora bliskoSMS.pl..

3. Oświadczenie Użytkownika
3.1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie zadane przez siebie informacje, w szczególności o:
a) czynnościach technicznych składających się na wykonanie Usługi,
b) istotnych właściwościach Usługi,
c) opłacie i zasadach jej ponoszenia,
d) trybie postępowania reklamacyjnego i obsłudze serwisowej.
3.2. Użytkownik oświadcza, że uzyskał nieodpłatny dostęp do Regulaminu i oraz zapoznał się szczegółowo z jego treścią przed korzystaniem z Usługi.
3.3. 2 Użytkownik korzystając z serwisu bliskoSMS wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wypełnienie oświadczenia na stronie bliskoSMS.pl.
3.4. Użytkownik oświadcza, że podczas korzystania z Usługi posługiwać się będzie wyłącznie numerem telefonicznym, do którego ma tytuł prawny.
3.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie gwarantuje stałości Opłat za Usługi, ale gwarantuje Użytkownikowi możliwość sprawdzenia ceny przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Operatora.
4. Prawa autorskie
4.1. Sposób realizacji usług oraz inne oprogramowanie Operatora, w szczególności zainstalowane na stronie bliskoSMS.pl, stanowi przedmiot praw autorskich, podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
5. Prawo właściwe i spory
Prawem właściwym dla Operatora i Użytkownika jest prawo polskie.
6. Ważność
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


 

 

 

Gdy Ci się spieszy, gdy jesteś na wakacjach, gdy jedziesz samochodem - nie musisz mieć komputera, wystarczy Ci tylko sms! i tylko za 0,62 groszy brutto! Wystarczy tylko krótki sms, który możesz wysłać w 3 sekundy niezagłębiając się w "mądrości technologiczne" swojego telefonu! GDZIE szukana fraza BLISKO dodaj adres blisko którego szukasz danej usługi.
Przykład: Gdzie Pogotowie ratunkowe blisko Grunwaldzka 1 Sopot