Polityka prywatności serwisu bliskoSMS.pl

Zbieranie danych osobowych
Niniejszy dokument reguluje zasady zachowania poufności danych osobowych Użytkowników serwisu bliskoSMS.pl, zasad ich zbierania, przetwarzania i udostępniania.
Administratorem danych osobowych w bazie danych serwisu bliskoSMS.pl jest Serwison Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cynamonowa 43, 02-777 Warszawa.
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), oraz zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.
Dane osobowe są zbierane wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika. Administrator, ani nikt na jego zlecenie, nie uzupełnia danych w zewnętrznych źródłach, nie dokonuje samodzielnych powiązań z innymi danymi Użytkownika, dostępnymi publicznie lub nie.
Zbieranie danych odbywa się poprzez formularze dostępne w serwisie www Administratora.
Baza danych Użytkowników, zgodnie z zasadami Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, została zgłoszona do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia skargi na niniejszy regulamin lub sposób jego wykonania przez Administratora do GIODO na adres:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
więcej na stronach urzędu: http://www.giodo.gov.pl

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zabezpieczone są na poziomie fizycznym, poprzez uniemożliwienie dostępu do serwerowni na urządzeniach której dane są gromadzone.
Dostęp na poziomie informatycznym obowiązuje na całym etapie gromadzenia, magazynowania i udostępniania danych.
Zbieranie danych poprzez stronę WWW odbywa się z zastosowaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Aby dokonać zlecenia usługi na stronie serwisu, należy korzystać z przeglądarki obsługującej protokół SSL, np. Chrome, Firefox, Opera lub Internet Explorer. Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych Użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.
Magazynowanie danych odbywa się w bazach danych z zabezpieczeniem dostępu i autoryzacją tylko wybranych pracowników administratora lub personelu technicznego firm te urządzenia obsługujących.
Transmisja danych w trakcie udostępniania danych, odbywa się poprzez protokół SSL, a jeżeli odbywa się to za pośrednictwem pracownika Administratora, dzieje się to w sposób podlegający ścisłym restrykcjom i kontroli.

Zbieranie danych nieosobowych
Administrator zbiera również informacje, które nie mają charakteru danych osobowych − to znaczy nie umożliwiają bezpośredniego powiązania z konkretną osobą. Może on zbierać takie informacje, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu.

Pliki cookies i inne rozwiązania techniczne
Administrator używa na swojej witrynie plików cookies, których zadaniem jest identyfikacja ponownych odwiedzin oraz zapamiętywanie preferencji Użytkownika. Ma to na celu poprawienie jakości serwisu.
W plikach cookies nie są zapisywane dane osobowe, ale może być zapisany identyfikator sesji i anonimowy identyfikator Użytkownika, nie powiązany z jego danymi osobowymi, wraz z czasem ostatniej wizyty.
Witryna bliskoSMS.pl automatycznie zbiera pewne informacje i zapisuje je w plikach dzienników. Do informacji tych należą: adresy IP, typy i języki przeglądarek, dane dostawców Internetu (ISP), strony, z których odwiedzający przeszedł i na które wyszedł, system operacyjny, daty i godziny odwiedzin oraz historia odwiedzin stron internetowych.
Informacje anonimowe, zbierane przy pomocy cookies i innych tego typy technologii uznajemy za informacje nie mające charakteru danych osobowych.
Informacje powyższe służą wyłącznie analizie statystycznej trendów oraz badania skuteczności kampanii promocyjnych.
W wiadomościach email wysyłanych przez administratora mogą znajdować się:
- znaczniki pikselowe umożliwiają wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla Klientów oraz informujące Administratora o tym, czy wiadomość została otwarta. Z informacji takich może on korzystać do ograniczania lub eliminowania wysyłania wiadomości do Klienta.
- linki do strony serwisu www Administratora (www.bliskoSMS.pl) uwiarygodniające odbiorcę w ten sposób, iż są związane one z kontem lub danymi podanymi przez Użytkownika i pozwalające potwierdzić, iż konto zostało założone lub dane zostały podane przez osobę mającą dostęp do skrzynki email podanego w nich adresu.

Udostępnienie danych
Administrator nie udostępnia danych osobowych i transakcyjnych firmom i osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wyjątek stanowią upoważnione organy Państwa - zgodnie z przepisami prawa.
Udostępniane danych osobowych w pozostałych przypadkach, odbywa się na bezpośrednie lub pośrednie zlecenie Użytkownika.
Bezpośrednie zlecenie przekazanie danych odbywa się w sytuacji, gdy Użytkownik jawnie deklaruje poprzez stronę internetową, lub inną drogą informatyczną, skorzystanie z usługi realizowanej przez podmiot zewnętrzny.
Pośrednie zlecenie przekazania danych odbywa się gdy Użytkownik zleca usługę, której cześć jest realizowana przez firmę trzecią, działającą na zlecenie Administratora, a realizacja jej jest uzależniona od podania części lub całości danych osobowych Użytkownika.
W obu opisanych powyżej przypadkach, Administrator przekaże tylko te dane Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania danej usługi zgodnie z dyspozycjami Użytkownika. Jednocześnie, Administrator nie udzieli żadnej zgody tym firmom na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w szerszym zakresie, niż wynikało to z wymagań transakcji przeprowadzonej dla poprawnej realizacji usługi.
Otrzymywanie treści handlowych przez Użytkownika
W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, Administrator zostaje na mocy niniejszego dokumentu, upoważniony do przesyłania na adres email Użytkownika, nie częściej niż raz w miesiącu, informacji handlowych o swojej ofercie lub innych firm, zgodnie z określonymi poniżej warunkami.

Wyróżniane są trzy rodzaje zezwolenia:
1. Zgoda na otrzymywanie własnej informacji handlowej Administratora.
2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej od podmiotów zależnych od Administratora, tj takich, w których Administrator posiada, w momencie wysyłania informacji, udział większościowy pod względem udziałów/akcji bądź głosów na zgromadzeniu udziałowców / akcjonariuszy.
3. Użytkownik może również wydać zgodę na przekazywanie mu informacji handlowych od podmiotów niezależnych od Administratora pod względem własności, lecz współpracujących z nim w zakresie świadczonych usług.
Zarówno w przypadku punktu 2 jak i 3, dane osobowe nie są przekazywane tym podmiotom. Informacje handlowe od tych podmiotów nie będą przekazywane Użytkownikowi w momencie ustania relacji łączących Administratora z tymi podmiotami, opisanymi w tych punktach.
Niezależnie od rodzaju wiadomości handlowej, do każdej z nich dołączany jest link prowadzący do strony serwisu, gdzie możliwe jest cofnięcie, udzielonej wcześniej, zgody na otrzymywanie danego rodzaju wiadomości handlowych.

Dostęp do danych osobowych przez Użytkownika
Każdy Użytkownik serwisu ma prawo zażądania sprawdzenia obecności swoich danych osobowych i ich modyfikacji lub usunięcia.
Zażądanie sprawdzenia obecności, modyfikacji lub usunięcia danych odbywa się poprzez adres email użyty przy ich podaniu.
Gdy Użytkownik nie ma już do niego dostępu, może to zrobić osobiście w punkcie obsługi Administratora.
Wyjątek stanowią dane zarejestrowane dla potrzeb wykonanych z Użytkownikiem transakcji handlowych, do których przechowywania Administrator jest zobligowany przepisami prawa i przez okres w tych przepisach określony.

Obowiązywanie dokumentu
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 30 listopada 2012 roku i ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych od tego momentu, akceptowanych przez Użytkownika przed ich przekazaniem. O jego ewentualnej zmianie w przyszłości, Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie na podany przez niego adres email.

Pytania dotyczące polityki prywatności
Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można kierować na adres email: kontakt@bliskoSMS.pl lub listownie na adres: Serwison Sp z o.o. ul. Cynamonowa 43, 02-777 Warszawa.


 

 

 

Gdy Ci się spieszy, gdy jesteś na wakacjach, gdy jedziesz samochodem - nie musisz mieć komputera, wystarczy Ci tylko sms! i tylko za 0,62 groszy brutto! Wystarczy tylko krótki sms, który możesz wysłać w 3 sekundy niezagłębiając się w "mądrości technologiczne" swojego telefonu! GDZIE szukana fraza BLISKO dodaj adres blisko którego szukasz danej usługi.
Przykład: Gdzie Pogotowie ratunkowe blisko Grunwaldzka 1 Sopot